El Suprem declara nul·la la liquidació de la plusvàlua quan la quota coincideix amb la riquesa gravable

La Sala determina que resulta nul·la -per confiscatòria- una liquidació de l'impost municipal sobre plusvàlua   

En una recent sentència de 9 de desembre de al 2020 (STS 1689/2020, Rec. 6386/2017), la Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha anul·lat una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per considerar confiscatòria una quota del tribut que absorbeix completament la riquesa gravable, és a dir, que coincideix en la seva integritat amb la plusvàlua posada de manifest en ocasió de la transmissió del bé immoble urbà.

Llegir més

Carrer de la Lluna, 4, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Mòbil: 650 873 555
Telèfon i Fax: 93 891 51 82