Serveis

Dret de família

Parelles de fet 

Des del despatx treballem per acostar les postures dels membres de la parella i efectuar un acord raonable per ambdues parts 

Si no és possible un acord, s’haurà d’acudir a la via judicial. El trencament de la parella de fet, tant si ha tingut descendència com si no, també és objecte d’un procediment judicial.

En el cas que hi hagi fills, el procediment passa a anomenar-se de custòdia i aliments, i determina els drets i obligacions dels pares envers els menors.

Entre les decisions i mesures a prendre en els supòsits de trencament de parelles de fet amb menors, tant si és de mutu acord com contenciós, hi ha:

  • L’adjudicació de l’ús i gaudi del domicili familiar
  • La custòdia dels fills de la parella
  • La regulació del règim de visites del membre de la parella que no es queda amb la custòdia dels fills.
  • L’establiment de la pensió alimentària per als fills.

Separacions i divorcis 

Des del despatx treballem per assegurar els interessos personals i econòmics del client, intentant un acord raonable entre les parts per tal de fer el procés molt més curt i econòmic que una separació o divorci contenciós.

La legislació ha patit modificacions i ja no és obligatori acudir a un previ procés de separació per accedir al divorci. Des del despatx assessorem per tal d’escollir la fórmula més adient en cada cas. La finalització d’una relació mitjançant la separació o el divorci és un moment difícil que pot ser superat de manera amistosa o contenciosa. Entre les decisions i mesures a prendre en els supòsits de separació o divorci, tant si és de mutu acord com si és contenciós, hi ha:

  • L’adjudicació de l’ús i gaudi del domicili familiar
  • La custòdia dels fills del matrimoni
  • La regulació del règim de visites del cònjuge que no es queda amb la custòdia dels fills

L’establiment de la pensió alimentària pels fills

Dret Civil

Deutes

Reclamació de factures impagades, xecs bancaris, lletres, pagarés i d’altres reclamacions de quantitat contra el deutor fins al seu cobrament.

La gestió de les reclamacions que efectuem al despatx inclou un requeriment previ al deutor, la negociació amb el deutor, si s’escau, i en darrer cas, la interposició de la corresponent demanda judicial. 

Incapacitacions

En el moment en què una persona té minvada la seva capacitat mental o física és aconsellable el procés d’incapacitació per nomenar un curador o tutor que protegeixi els seus interessos. L’assessorem en tot el procediment judicial per assegurar que els interessos de l’incapacitat estan segurs.

Dret de Successions

Herències

Des del despatx considerem important que es faci un assessorament abans d’efectuar qualsevol tràmit relacionat amb un tema hereditari, com pot ser fer un testament. Una herència, si exigeix un testament, és sempre més senzilla i menys costosa que una herència sense testament. El sol fet que en el testament, el difunt, ja hagi identificat els hereus i la manera com distribuir l’herència evita haver de tramitar una declaració d’hereus. 

Hereus ‘Ab in testato’

Si una persona mor i no havia atorgat testament, aquest fet ens conduirà a la necessitat de tramitar una declaració d’hereus: ja sigui davant de notari (si els hereus es troben entre els pares i els fills) o davant del jutge (si els hereus estan entre germans, cosins o altres familiars).

Des del despatx l’assessorem en tots els tràmits necessaris tant davant de la notaria o al jutjat perquè l’hereu legal pugui accedir a l’herència efectivament. 

Legítimes

Si en via amistosa l’hereu no té predisposició a satisfer la legítima als legitimaris, s’haurà de reclamar aquesta via judicial, per tal d’obligar l’hereu a satisfer-la. La legítima és el valor que, de la massa hereditària neta que constitueix l’herència, tenen dret a rebre, amb caràcter general, els fills i, si no n’hi hagués, els pares.

És important entendre que es tracta d’un valor i d’una part de l’herència. En aquest sentit, serà l’hereu qui tindrà la facultat de decidir si paga la legítima als legitimaris amb béns de l’herència o diners. Per quantificar la legítima cal tenir presents dues qüestions: d’una banda, el percentatge o porció que correspon als legitimaris; i, de l’altra, quins béns cal tenir en compte per calcular la massa hereditària.

Dret Penal

Defensa i acusació penal

En el cas que hi hagués una imputació de la comissió d’un delicte o falta contra el client, des del despatx l’acompanyarem tant en seu policial com judicial per defensar els seus interessos. Serem el lletrat defensor. 

Tanmateix, en el cas que sigui el client qui ha interposat la denúncia o querella, des del despatx vetllarem perquè vagi endavant i actuarem com a acusació particular.

Menors

En el cas que un menor d’edat hagi estat imputat per la comissió d’un lícit penal (un delicte o una falta), vetllarem pels seus interessos per tal d’aconseguir la millor solució del conflicte. Acompanyarem el menor i els seus familiars en tot el procediment penal.

Denúncies i querelles

Quan som coneixedors de la comissió d’un fet delictiu o en somperjudicats podem iniciar mitjançant denúncia o querella la nostra intervenció en un procediment penal. Hi ha una sèrie de delictes que únicament es poden perseguir i el propi perjudicat els denuncia.

Des del despatx ens encarreguem de la redacció de la denúncia o querella corresponent per iniciar el procediment penal. 

Recursos penals

En el cas que hi hagués una resolució penal recurrible, des del despatx fem l’estudi previ de la resolució, i el corresponent recurs per tal d’aconseguir una modificació que sigui satisfactòria per al client.

Dret Immobiliari

Arrendaments

Gestionem la tramitació, redacció i seguiment dels contractes d’arrendament tant urbà com rústic. Cal fer un estudi previ de l’objecte d’arrendament, redactar el contracte i vetllar pel seu compliment.

Contractes

L’assessorem en totes les fases de celebració del contracte: des de la negociació fins a la resolució. És important en l’àmbit de la contractació un assessorament previ a la signatura. En cas de discrepància entre les parts, ens esforcem per acostar postures i evitar el litigi judicial, en última instància. 

Desnonaments

Des del despatx cursem una reclamació extrajudicial al llogater per tal d’aconseguir que aboni els deutes o, en cas de finalització del contracte, que aboni l’habitatge, o cessi les activitats prohibides per contracte que hi realitza.

Ens encarreguem de la tramitació del procés de desnonament íntegre en el cas que durant la vigència del contracte es produeixi algun d’aquests supòsits: 

  • Falta de pagament de la renda acordada
  • Finalització del termini acordat de contracte
  • Incompliment d’alguna clàusula del contracte per part del llogater

Fem un seguiment del procés de desnonament fins al lliurament de l’habitatge o local al propietari, i efectuem la reclamació de les quantitats impagades conjuntament amb el procediment.

També tramitem desnonaments per precari (ocupants a l’habitatge, etc...).

Si necessites qualsevol informació addicional, no dubtis a 
contactar-me.

Carrer de la Lluna, 4, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Mòbil: 650 873 555
Telèfon i Fax: 93 891 51 82