Preguntes freqüents

Divorci o separació

Puc demanar directament el divorci sense interposar prèviament demanda de separació?

Sí, amb l’aprovació de la Llei 15/2005 de 8 de juliol desapareix el requisit previ de la separació i, per tant, es pot sol·licitar el divorci sense la separació prèvia. Pot sol·licitar-se transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni.

Quina pensió d’aliments haig de pagar per al meu fill/a?

El Consell General del Poder Judicial ha elaborat unes taules orientadores per a la determinació de les pensions d’aliments dels fills en els processos de família. Aquestes taules no seran d’obligat compliment per als jutges, sinó que tenen un funció orientativa.

Si em vull divorciar, he de contractar obligatòriament un advocat?
 

Sí. En cas de divorci o separació, la llei exigeix la intervenció d'un advocat en tots els casos. És important assenyalar que en els casos de divorci contenciós, és obligatori que cada cònjuge tingui un advocat diferent, perquè puguin representar els interessos dels seus clients amb independència. No així en els casos de divorci de mutu acord, on és possible que tots dos cònjuges comparteixin un mateix advocat per reduir costos.

La meva parella no vol que ens separem però jo si. És possible el divorci en aquest cas?

Sí que és possible. N'hi ha prou amb que un dels cònjuges ho sol·liciti perquè el jutge autoritzi la separació o el divorci, sense haver d'explicar o presentar una causa que motivi aquesta decisió.

És el mateix separació i divorci?

Tot i que se solen usar com a sinònims, són conceptes diferents. La principal característica que els diferencia és que mentre la separació no trenca el vincle matrimonial, el divorci fa que aquest vincle s'extingeixi, permetent així als cònjuges poder contraure matrimoni de nou. Això sí, en tots dos casos s'habilita que els cònjuges puguin passar a viure de forma separada, cessa la possibilitat de vincular béns de l'altre cònjuge.

Quant de temps s'ha d'estar casat per poder separar-se o divorciar-se?

Almenys tres mesos des de la data del casament, llevat que s'acrediti l'existència de risc per a la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de la persona sol·licitant o dels seus fills.

Hi ha diferents tipus de divorci?

Sí, hi ha dos tipus, en funció de la modalitat processal que escullin els afectats: el divorci de mutu acord  i el divorci contenciós. El divorci de mutu acord, com el seu nom indica, és aquell en què tots dos cònjuges estan d'acord en els termes de divorci (poden compartir advocat); només implica signar un document legal anomenat conveni regulador i, per tant, no implica judici. Per contra, en el divorci contenciós s'ha de celebrar judici, on es dirimiran les qüestions en què els cònjuges no estan d'acord, i en el qual cada un d'ells haurà d'assistir amb un advocat propi.

Què és el divorci notarial?

El divorci davant notari és el mètode més ràpid d'obtenir el divorci sense la necessitat d'acudir davant els tribunals.

Aconseguir-ne un en un curt termini de temps és legítimament possible gràcies a la introducció de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, on s'assenyala que hi ha la possibilitat de divorciar-se de mutu acord a la Notaria, sempre que es compleixin les condicions establertes legalment:

Requisits per divorciar davant notari:

 • Que sigui un divorci de mutu acord
 • Que hagin passat tres mesos des de l'enllaç
 • Que no hi hagi fills menors no emancipats o incapacitats que depenguin dels pares que l'escriptura expressi la voluntat inequívoca de tots dos cònjuges de divorciar
 • Que la dona no estigui embarassada al sol·licitar el divorci
 • Que hi assisteixi un lletrat amb els cònjuges, que serà l'encarregat de redactar el conveni de divorci

Quina documentació s’ha de presentar?

 • Document Nacional d'Identitat de cònjuges i fills majors d'edat o menors emancipats
 • Còpia del llibre de família
 • Certificat d'inscripció del matrimoni
 • Certificat de naixement dels fills majors d'edat
 • Certificat d'empadronament
 • Documentació i DNI acreditatiu de l'advocat
 • Proposta de conveni regulador, redactat pel seu advocat
És cert que si la guarda i custòdia és compartida no s’ha de pagar pensió d’aliments per als fills?

No és cert. La quantia de la pensió d’aliments dependrà dels ingressos dels progenitors. Si un dels progenitors no té ingressos o són molt inferiors als de l’altre, tot i que la guarda i custòdia sigui compartida, el progenitor que té majors ingressos haurà de pagar una pensió d’aliments que cobreixi les despeses dels menors.

Em puc tornar a casar si em separo legalment?

No, únicament si hi ha divorci. La separació únicament suspèn la vida en comú.

I si em divorcio?

Sí, el divorci extingeix el vincle matrimonial. Un cop ferma la sentència, el jutjat comunica al Registre Civil que el matrimoni ha quedat dissolt, i els dos membres de la parella ja es poden tornar a casar.

Puc reconciliar-me durant la tramitació del procediment de separació o divorci?

Sí, sempre que sigui durant la tramitació i abans que es dicti sentència.

I un cop dictada la sentència?

La separació sí que admet la reconciliació, però el divorci no ja que extingeix el vincle matrimonial. En tot cas es poden tornar a casar entre ells.

Què passa si un dels cònjuges no ratifica el conveni de divorci en seu judicial?

S'acordarà l'arxiu de les actuacions, a no ser que per causa justificada de la incompareixença, el jutge al seu criteri assenyali un nou dia. En cas contrari, s'haurà de promoure un nou procés, en aquest cas contenciós, o tornar a presentar la demanda.

Quant temps es necessita per obtenir la sentència de separació o divorci des que s'interposa la demanda?

Aproximadament 1 o 2 mesos, si no hi ha fills. Si hi ha fills, de 2 a 3 mesos ja que ha de donar el vistiplau el fiscal, que vetlla pels interessos dels menors, i sempre depenent de la saturació dels jutjats.

Es poden establir pensions d'aliments per a fills majors d'edat que convisquin amb els pares?

Sí. Mentre els fills no siguin independents econòmicament o tinguin possibilitat de ser-ho, els pares tenen l'obligació d'alimentar-los.

En cas de modificació d'una Sentència de divorci quin jutjat serà el competent?

En aquests procediments ho serà el mateix que va dictar la sentència que es pretén modificar.

Testament

Com se sap si algú ha fet testament?
De tots els testaments fets notarialment es deixa constància pel notari actuant en el registre general d’actes de darrera voluntat. Una vegada la persona ha mort, amb la certificació de defunció es demana el certificat de darreres voluntats, que recull tots el testaments que hagi fet la persona. També constarà si la persona morta no ha atorgat testament, i en aquest cas, queda oberta la via de la declaració d’hereus ab intestato. El registre de darreres voluntats és públic.
El notari, quan mor una persona que ha fet el testament, te l’obligació de cridar als hereus per llegir el testament?

No, això només passa a les pel·lícules americanes. Ni al nostre país ni a l’Estat espanyol el notari no té cap obligació de comunicar la mort de la persona (de fet no sabrà que s’ha mort) ni de fer la crida als hereus; serà la persona interessada la que ha de fer els tràmits a través del certificat de darreres voluntats.

Quant és la legítima?

La quantia de la legítima és la quarta part de la quantitat base que resulta d’aplicar les regles següents:

 • Es parteix del valor que els béns de l’herència tenen en el moment de la mort del o la causant, amb deducció dels deutes i les despeses de la darrera malaltia i de l’enterrament o la incineració.
 • Al valor líquid que resulta d’aplicar la regla de la lletra a, s’ha d’afegir el dels béns donats o alienats per un altre títol gratuït pel causant en els deu anys precedents a la seva mort, excloses les liberalitats d’ús. El valor dels béns que han estat objecte de donacions imputables a la legítima s’ha de computar, en tot cas, amb independència de la data de la donació.
 • El valor dels béns objecte de les donacions o d’altres actes dispositius computables és el que tenien en el moment de morir el causant, amb la deducció de les despeses útils sobre els béns donats costejades pel donatari i de l’import de les despeses extraordinàries de conservació o reparació, no causades per culpa seva, que ell hagi sufragat. En canvi, s’ha d’afegir a la valor d’aquests béns l’estimació dels deterioraments originats per culpa del donatari que en puguin haver minvat el valor.

Si el donatari ha alienat els béns donats o si els béns s’han perdut per culpa del donatari, s’afegeix, al valor líquid que resulta d’aplicar la regla de la lletra a, el valor que tenen o haurien tingut en el moment de la mort del causant.

Qui té dret a la legítima?

Són legitimaris tots els fills del o la causant per parts iguals. Si algun d’ells mor abans que el testador, és desheretat, declarat indigne o absent, correspon als seus descendents. Si el o la causant no té descendents que l’hagin sobreviscut, són legitimaris els progenitors per meitat.

Immobles

Tinc un habitatge en lloguer, i l’inquilí no paga. Què puc fer?

Davant d’una situació d’impagament del lloguer, és important actuar amb la màxima celeritat i iniciar les accions judicials tan aviat com sigui possible per tal de recuperar la finca. És suficient que hi hagi un sol rebut impagat per iniciar el procediment de desnonament.

Què ha de fer la Comunitat de Propietaris quant algun veí no paga les quotes?

Quant en una comunitat de propietaris hi ha algun veí que no paga les quotes ja siguin ordinàries o extraordinàries, el primer que han de fer els veïns és aprovar amb una junta el deute existent i acordar també, iniciar les accions judicials contra el veí morós. Un cop fets aquests tràmits es podrà interposar l’acció judicial més adequada atenent al cas concret.

Trànsit

Si he sofert un accident de circulació, puc desestimar l’advocat de la companyia asseguradora i contractar-ne un altre?

Si la pòlissa té coberta la defensa jurídica, l’assegurat té dret a designar lliurement advocat que defensi els seus interessos en la reclamació dels danys soferts com a conseqüència d’un accident de circulació. La companyia asseguradora haurà d’assumir el cost d’aquest lletrat segons la garantia contractada.

Procurador/a

Què és el procurador i quina funció té?

El procurador/a és un llicenciat/a en dret, que ostenta la representació dels ciutadans davant dels jutjats. Està en permanent contacte amb els jutjats i els advocats. Fa de nexe entre el lletrat i el jutjat.

Carrer de la Lluna, 4, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Mòbil: 650 873 555
Telèfon i Fax: 93 891 51 82